Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
BraShiDa ltd
Handelend onder de namen
Brashida Jewels (www.brashidajewels.com) en Nailartboek.nl (www.nailartboek.nl)

Vestigings- & bezoekadres
Handelstraat 6
1704 AB Heerhugowaard
Nederland

Correspondentieadres
Postbus 282
1700 AG Heerhugowaard
Nederland

Telefoonnummer: 072-2029330
Internationaal: +31 72-2029330

Bereikbaar 24 uur per dag via email: info@brashidajewels.com en info@nailartboek.nl
Kvknr: 61856711
BTW-identificatienummer: NL854518769B01

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.brashidajewels.com en www.nailartboek.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van brashidajewels.com en nailartboek.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door brashidajewels.com en nailartboek.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en brashidajewels.com en nailartboek.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door brashidajewels.com of nailartboek.nl. Brashidajewels.com en nailartboek.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt brashidajewels.com of nailartboek.nl dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, incl. BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan via IDEAL, PayPal, Creditcard, Sofort Banking.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is brashidajewels.com en nailartboek.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door brashidajewels.com of nailartboek.nl.

Artikel 4. Levering
4.1 De door brashidajewels.com en nailartboek.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan brashidajewels.com of nailartboek.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door brashidajewels.com en nailartboek.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Brashidajewels.com en nailartboek.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retour en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u brashidajewels.com en nailartboek.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft brashidajewels.com en nailartboek.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan brashidajewels.com of nailartboek.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien alle geleverde toebehoren en het product in de orginele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Mocht het product dat retour is verzonden beschadigd zijn (door bijvoorbeeld geen adequate verpakking) of gebruikt zijn of het product niet in zijn volledigheid retour is verzonden dan houdt nailartboek.nl het recht om niet tot “volledige” terugbetaling over te gaan.roducten waarvan de seal is verbroken worden niet teruggenomen. Tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De retourzending geschiedt op verantwoordelijkheid van de afnemer. Brashidajewels.com en nailartboek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de retourzending.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien brashidajewels.com en nailartboek.nl producten aan de afnemer levert, is brashidajewels.com en nailartboek.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop brashidajewels.com of nailartboek.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de afnemer schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door brashidajewels.com en nailartboek.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door brashidajewels.com en nailartboek.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en brashidajewels.com en nailartboek.nl, dan wel tussen brashidajewels.com en nailartboek.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en brashidajewels.com en nailartboek.nl, is brashidajewels.com en nailartboek.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van brashidajewels.com en nailartboek.nl.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft brashidajewels.com en nailartboek.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat brashidajewels.com en nailartboek.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan brashidajewels.com en nailartboek.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u schriftelijk opgave doet van een adres, is brashidajewels.com en nailartboek.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan brashidajewels.com en nailartboek.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door brashidajewels.com en nailartboek.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met brashidajewels.com en nailartboek.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door brashidajewels.com en nailartboek.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Brashidajewels.com en nailartboek.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Klachtenregeling
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer.
12.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.